SIZEER VEEBIVEEBIPOE ÜLDTINGIMUSED

 1. SIZEER veebipood, mida haldab Marketing Investment Group Estonia OÜ registreeritud asukohaga Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Eesti, KMKR nr: 14130781, on saadaval aadressil: https://sizeer.ee .
 2. Klient saab Müüjaga ühendust võtta kirja teel, telefonitsi infoliini: +372 (60) 26530 (vastavalt Kliendi kasutatava teenusepakkuja tariifipaketile) või e-posti: info@sizeer.ee vahendusel.

Üldtingimustes kasutatud mõisted tähendavad:

 1. Klient – iga füüsiline või juriidiline isik (sealhulgas mittetulundusühing), kes sooritab Veebipoes ostu;
 2. Tarbija – füüsilisest isikust Klient, kes sooritab Veebipoes tema iseseisva majandus- või kutsetegevusega mitte seotud ostusid;
 3. Võlaõigusseadus – Eesti Vabariigi seadus, mis sätestab võlaõigusega seonduva;
 4. Kliendikonto – Veebipoes korrektselt registreeritud konto. Klient logib oma kontole sisse määratud kasutajanime (Klienti muudest klientidest eristav märkide jada) ja parooliga (autentimiseks, ehk Veebipoes Kliendi ühetähenduslikuks tuvastamiseks nõutav märkide jada);
 5. Kuller – Müüja tellimisel Veebipoest ostetud Tooteid kohale toimetav professionaalne kuller;
 6. Toode – iga Veebipoes müügiks pakutav toode;
 7. Üldtingimused – SIZEER Veebipoe kasutamisele kohalduvad käesolevad Üldtingimused;
 8. Veebipood – SIZEER e-kaubanduse platvorm, mille abil Müüja, Üldtingimustes määratletud tingimustel, elektroonilisel teel oma Tooteid müügiks pakub;
 9. Müüja – ühtlasi Veebipoe veebilehekülje administraatoriks olev, Veebipoe raames Kliendiga sõlmitud Müügilepingu pooleks olev käesolevate Üldtingimuste § 1 lõikes 1 nimetatud isik;
 10. Müügileping – Kliendi ja Müüja vahel SIZEER Veebipoe keskkonnas Toodete ostmiseks sõlmitud leping;
 11. Tarbijakaitseseadus – Eesti Vabariigi seadus, mis reguleerib tarbijale kauba või teenuse pakkumist ja müümist või muul viisil turustamist kaupleja poolt;
 12. Tellimine – Kliendi poolne tahteavaldus Müügilepingu vahetu sõlmimise suhtes, mis määratleb üksikasjalikult Toodete liigi ja arvu.
 1. Käesolevad Üldtingimused määratlevad Veebipoe kasutamise tingimused.
 2. Kliendid võivad käesolevatele Üldtingimustele vabalt valitud hetkel Veebipoe veebilehekülje kaudu, aadressil: https://sizeer.ee/poe-eeskirjad juurdepääsu saada ning Üldtingimused PDF-faili vormis alla laadida ja printida.
 3. Käesolevad Üldtingimused määratlevad üksikasjalikult:
  a) Veebipoes Kliendikonto registreerimise reeglid;
  b) Veebipoes elektroonilisel teel Tellimuste esitamise tingimused ja reeglid;
  c) Veebipoe kaudu sõlmitavate Müügilepingute tingimused.
 4. Veebipoe kasutamise tingimuseks on käesolevate Üldtingimuste aktsepteerimine. Kliendikonto registreerimiseks ja Kliendi poolt Tellimuse esitamiseks tuleb kinnitada käesolevate Üldtingimuste sätete aktsepteerimine. Käesolevate Üldtingimuste aktsepteerimiseta ei ole Kliendil võimalik Tellimust esitada.
 5. Kõik Veebipoes pakutavad Tooted on seaduslikult Eesti turule toodud füüsiliste ja õiguslike puudusteta uued tehasetooted.
 6. Müüja müüb Veebipoe vahendusel Tooteid koos tarnega Eesti territooriumile. Kõik Müügilepingud sõlmitakse eesti keeles.
 7. Kliendile Müügilepingu oluliste sätete jäädvustamine, avaldamine ja kinnitamine toimub Kliendile Tellimuse üksikasjade ning käibemaksuarve saatmise kaudu Kliendi poolt antud e-posti aadressile või muul püsival andmekandjal.
 1. Veebipoodi külastades on Klientidel võimalus registreerida ja luua sel viisil Kliendikonto, milles kogutakse Kliendi isikuandmed ning tema Veebipoes esitatud Tellimusi puudutav teave. Kliendil on vabalt valitud hetkel õigus Kliendikontot puudutavast Müüjaga sõlmitud lepingust taganeda, esitades Müüjale Kliendikonto eemaldamist puudutava tahteavalduse. Selleks peab Klient Müüjaga ühendust võtma.
 2. Klient kannab vastutust valede isikuandmete esitamise eest. Olukorras, kus Klient on esitanud valed andmed või kui need äratavad Müüjas oma õigsuse suhtes põhjendatud kahtlusi, jätab Müüja endale õiguse Tellimuse täitmisest keelduda või see tühistada. Sellisel juhul teavitatakse Klienti Tellimuse tühistamise põhjustest telefonitsi või e-posti vahendusel, kui Kliendi esitatud kontaktandmed on piisavad selleks, et Kliendiga ühendust võtta.
 3. Kõikide Kasutajakonto kaudu teostatud tehingute eest kannab üldjuhul vastutust Klient. Kui Klient kahtlustab, et tema kontot kasutatakse pettuste toimepanemiseks, peab Klient Müüjat sellest viivitamata teavitama. Kuni sellise teavituse saamiseni ei vastuta Müüja mis tahes pettuste eest, mis on kolmandate isikute poolt Kliendikontol toime pandud, kui seda ei ole põhjustanud Müüja tahtlus või raske hooletus.. Müüja kohustub tegema kõik endast oleneva tagamaks Platvormil registreeritud Kasutajakontode turvalisuse. Klient kohustub tegema kõik endast oleneva kaitsmaks kasutajanime ja parooli volitamata kolmandatele isikutele avaldamise eest.
 4. Müüja ei vastuta Kliendi poolt kolmandatele isikutele oma kasutajanime või parooli avaldamise eest. Kliendi poolt antud e-posti konto aegumise, muutmise või eemaldamise korral peab Klient sellest teavitama Müüjat.
 5. Klient kinnitab , et kõik tema poolt Kasutajakonto loomiseks ja Müügilepingu täitmiseks esitatud andmed on õiged, see-eest Müüja ei ole kohustatud kontrollima nende tõele vastavust ja õigsust.
 1. Müügilepingu sõlmimiseks on Kliendil võimalik esitada Tellimus kas:
  a) Veebipoe veebiplatvormi vahendusel; või
  b) telefonitsi, käesolevate Üldtingimuste § 1 lõikes 2 sätestatud Veebipoe infoliini vahendusel, selle töötundidel, välja arvatud nädalavahetustel ja riigipühadel.
 2. Veebipoe vahendusel Müügilepingu sõlmimiseks tuleb Kliendil Veebipoe leheküljel kuvatavate tehniliste juhiste abil Tooted valida ning need ostukorvi lisada.
 3. Kuni nupu „Ostan ja maksan” vajutamiseni on Kliendil sisestatud andmete modifitseerimise, vigade parandamise ja valitud Toodete muutmise võimalus.
 4. Pärast Kliendi poolt kõikide nõutud andmete esitamist kuvatakse Tellimuse kokkuvõte, teabega, mis puudutab täpsemalt:
  a) Tellimuse objekti (Toote nimetus, kaubamärk, suurus, värv, kogus);
  b) tellitud Toodete ühikulist ja koguhinda, sealhulgas tarne- ning lisakulusid (kui esinevad);
  c) valitud makseviisi;
  d) Toodete tarneviise ja -aadresse.
 5. Tellimuse esitamiseks tuleb kinnitada Veebipoe Üldtingimustega tutvumine ja nõustumine ning vajutada nupule „Ostan ja maksan”. Kliendi poolt Tellimuse esitamine kujutab endast Kliendi poolset tahteavaldust Müüjaga Müügilepingu sõlmimiseks Üldtingimustes sätestatud tingimustel ja korras.
 6. Pärast Tellimuse esitamist saab Klient e-posti sõnumi, mis sisaldab Tellimuse kõikide oluliste osade kättesaamise kinnitust. Osade Tellimusega hõlmatud toodete puudumisel teavitatakse Klienti Tellimuse seisust ja Tellimus täidetakse suurimas võimalikus ulatuses. Juhul kui Klient ei ole Tellimuse osalisest täitmisest huvitatud ning soovib kogu Tellimuse tühistada, kohustub Klient sellest Müüjat teavitama ning Kliendile kohale toimetatud Tellimust mitte vastu võtma.
 7. Müüjal on õigus keelduda mistahes põhjusel Kliendi poolt esitatud Tellimust kinnitamast ja Müügilepingut sõlmimast.
 8. Müügileping peetakse sõlmituks hetkel, mil Klient saab e-posti sõnumi: „Teie tellimus on juba teel” .
 9. Tellitud Toodete eest hinna ettetasumises seisneva makseviisi valimisel kohustub Klient Tellimuse eest tasuma 7 kalendripäeva jooksul. Juhul kui Klient nimetatud aja jooksul Tellimuse eest ei tasu, on Müüjal õigus Tellimus tühistada.
 10. Müügilepingu telefonitsi sõlmimise korral edastatakse Müügilepingu sõlmimise kinnitus Kliendile püsiandmekandjal hiljemalt Tellimuse tarne hetkel. Müüja teavitab, et klienditeeninduse kõrgeimate standardite säilitamiseks ja turvalisuse seisukohalt kõik infoliini telefonikõned salvestatakse.
 11. Täidetakse ainult õigesti vormistatud Tellimused. Õigesti vormistatud Tellimuse all mõistetakse Kliendi poolt kõikide Müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalike andmete esitamist. Tellimust ei täideta juhul kui:
  a) Klient esitab Tellimuse täitmist takistavad ebaõigeid, vigaseid või ebatäpseid andmed;
  b) Klient esitab Tellimuse selle täitmist takistavalt valesti;
  c) Müüja objektiivselt õigustatud seisukoha korral, et Kliendi poolt esitatud Tellimuse puhul on tegemist pettuse katsega, millena tuleb mõista Kliendi igat seadusega vastuolus olevat Tellimuse esitamise ja täitmisega seotud tegevust eelkõige nagu: Veebipoe turvasüsteemist läbimurdmine, Veebipoe platvormi mittesihtotstarbelise kasutamine, võõra kasutajanime või parooli kasutamine või teise isikuna esinemine.
 12. Müüja jätab endale õiguse Kliendi Üldtingimuste § 5 lõikega 10 mitte kooskõlas olevalt esitatud Tellimuse täitmata jätta.
 13. Ühe Tellimuse raames mitme Toote ostmise korral võidakse tellitud Tooted saata Kliendile enam kui ühes saadetises. Sellisel juhul Klient tarne lisakulusid ei kanna.
 1. Kõik Toodete hinnad sisaldavad kehtival määral käibemaksu.
 2. Veebipoes korraldatavad müügikampaaniad ei ole ühendatavad, kui antud müügikampaania täiendavad tingimused teisiti ei määra.
 1. Toodete tarne on piiratud Eesti territooriumiga. Müüja teostab tellitud Toodete tarne Veebipoe leheküljel määratletud viisidel, mis on üksikasjalikult esitatud aadressil: https://sizeer.ee/infokeskus ja osturajal.
 2. Mõnede tarneviiside valik võib olla seotud Tellimuse eest saadaolevate makseviiside piiramisega. Pärast tarneviisi valimist kuvatakse saadaolevad makseviisid Kliendile igakordselt osturajal. Tavapäraselt on Tellitud Toote hinna eest tasumise meetoditeks:
  a) ettemaks enne Toote Kliendile väljastamist – maksed sooritatakse elektrooniliste maksesüsteemide või muude, Veebipoe leheküljel täpsustatud ja Veebipoe poolt aktsepteeritavate, elektrooniliste maksemeetodite vahendusel;
  b) tasumine Kliendi poolt Toote vastuvõtmise hetkel.
 3. Ettemaksu korral tuleb Tellitud toote hinna eest tasuda viivitamatult pärast Tellimuse esitamist.
 4. Toodete tarnekulud on määratletud Veebipoe veebileheküljel. Lisaks sellele esitatakse tarnekulud Tellimuse käigus.
 5. Juhul kui Klient valib maksemeetodiks elektroonilistest maksesüsteemidest ühe vahendusel sooritatava ettemaksu, toimub Tellimuse täitmine pärast elektroonilise maksesüsteemi operaatorilt makse laekumise kinnituse Müüjani jõudmist.
 6. Üldtingimuste aktsepteerimisel nõustub Klient, et registreerimise ajal või Tellimuse esitamise käigus antud e-posti aadress on kehtiv ning Klient nõustub sellele elektroonilises vormis arvete ja korrigeerivate arvete saatmisega. Samaaegselt kinnitab Klient, et ta võtab ülaltoodud elektroonilisi arveid tema poolt antud e-posti aadressil vastu.
 7. Kullerilt saadetist vastu võttes peab Klient kontrollima saadetise seisundit. Purunemise või pakendi kahjustuste tuvastamise korral soovitab Müüja koostada Kulleri juuresolekul kahju protokoll ja teavitada tekkinud olukorrast Müüjat.
 1. Võlaõigusseaduse § 56 lõike 1 kohaselt on Tarbijal õigus, ühtegi põhjust esitamata, taganeda sidevahendi abil sõlmitud Müügilepingust 14 päeva jooksul. Kui Müügilepingu esemeks on asja üleandmine, hakkab taganemise tähtaeg kulgema päevast, millal Tarbija või Tarbija nimetatud kolmas isik, kes ei ole Kuller, on saanud asja füüsiliselt enda valdusse.
 2. Tarbija võib Müüjat lepingust taganemise õiguse kasutamise soovist kirjalikult teavitada, saates asjakohase avalduse aadressile:
  SIZEER Veebipood
  TALLINN KRISTIINE SIZEER
  Endla 45
  Tallinn
  Soovitatava selgitusega: „SIZEER Veebipood – tagastus või väljavahetamine”
  Tarbija võib kasutada käesolevate Üldtingimuste Lisas nr 1 olevat lepingust taganemise vormi näidist. Näidise kasutamine ei ole kohustuslik. Tarbija võib teavitada Müüjat lepingust taganemise soovist ka muus vormis üheselt mõistetava lepingust taganemise tahteavalduse esitamise kaudu, sealhulgas eelkõige e-kirjana.
 3. Müügilepingust taganemise tähtaja säilitamiseks piisab kui Tarbija saadab teate Müügilepingust taganemise kohta enne Müügilepingust taganemise õiguse tähtaja möödumist.
 4. Müüja tagastab kõik Tarbijalt saadud maksed, sealhulgas esemete tarnekulud (välja arvatud Veebipoe poolt pakutud, odavaimatest tavatarnetest erinevad, Tarbija valikust tulenevad lisakulud) koheselt ja mitte mingil juhul hiljem kui 14 päeva jooksul, alates päevast mil Müüjat Müügilepingust taganemise õiguse kasutamisest teavitati.
 5. Kui Klient ei ole teistsuguseks lahenduseks nõusolekut andnud, teeb Müüja tagasimakse esimese tehingu käigus kasutatud makseviise kasutades. Klient võib esitada pangaarve numbri, millele Müüja vahendid tagastab. Igal juhul ei kanna Tarbija mingeid, antud tagastusega seotud kulusid. Müüja võib peatada maksetagastuse kuni Toote jõudmiseni Müüja valdusesse või Toote väljasaatmist tõendava dokumendi Müüjani jõudmiseni.
 6. Tarbija on kohustatud tagastama Tooted Müüjale koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva Müügilepingust taganemise avalduse esitamise päevast. Tähtaeg on järgitud juhul, kui Tarbija saadab tagastatava Toote 14 päevase tähtaja jooksul tagasi aadressile:
  SIZEER Veebipood
  TALLINN KRISTIINE SIZEER
  Endla 45
  Tallinn
  Soovitatava selgitusega: „SIZEER Veebipood – tagastus või väljavahetamine”
 7. Seoses lepingust taganemisega katab eseme tagastamise otsesed kulud Tarbija (Toote Müüjale saatmise kulud). Müüja vastuvõtja kulul saadetud saadetisi vastu ei võta.
 8. Tarbija vastutab Toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on Toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja Toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.
 9. Lisaks Üldtingimuste § 8 lõikes 2 nimetatud õigustele annab Müüja vabatahtlikult kõigile Tarbijatele täiendava võimaluse tagastada ostetud Tooted ilma põhjust esitamata, esitades Müüjale kirjaliku vastava avalduse 30 päeva jooksul, alates Toodete Kliendi valdusse minemise kuupäevast, tingimusel, et tagastatud Tooted on komplektsed, kasutamise ja kahjustuste jälgedeta. Toote kättesaamisest 30 päeva jooksul ülalkirjeldatud tagastusõiguse säilitamiseks peaks Tarbija Toodet käitlema ja seda kontrollima ainult niivõrd, kuivõrd ta saaks seda teha füüsilises kaupluseruumis ostu sooritades (nt Tarbijal on õigus Toodet proovida, kuid mitte kasutada). Kooskõlas võlaõigusseaduse § 56 lõikega 1 ja muude võlaõigusseadusest tulenevate tarbijaõigustega ei riku ega piira käesolevate Üldtingimuste § 8 lõikest 9 tulenev 30-päevane taganemise võimalus Tarbija õigust ilma põhjust esitamata 14 päeva jooksul lepingust taganeda.
 10. Tarbija poolt 30 päeva jooksul ilma põhjust esitamata Müügilepingust taganemise õiguse kasutamise korral kohaldatakse vastavalt Üldtingimuste sätteid § 8 lõigetes 2-8. Tarbija ja Müüja on kohustatud teineteisele pakutud kaubad muutmata kujul tagastama. Tarbija on kohustatud komplektse saadetise koos Tootega tagastama Müüjale muutmata kujul hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise avalduse esitamise kuupäevast. Toote Müüjale saatmise kulud katab Tarbija. Müüja vastuvõtja kulul saadetud saadetisi vastu ei võta. Töökorra § 8 lõikes 9 toodud tingimustel Lepingust eduka taganemise korral võetakse Toote tagastus vastu ja mitte hiljem kui 14 päevase tähtaja jooksul tagastatakse Tarbijale antud Tellimuse eest tasutud summa.
 1. Müüja täidab vigadeta Toodete tarnimise kohustust. Toote Lepingu tingimustele mittevastavuse korral on Tarbijal õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.
 2. Võlaõigusseaduses sätestatud ulatuses vastutab Müüja Toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus on olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal ostjale, isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem. Kui Klient on Tarbija, vastutab Müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul Toote üleandmisest Tarbijale, kusjuures eeldatakse, et kuue kuu jooksul alates Toote Tarbijale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas Toote üleandmise ajal Tarbijale, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.
 3. Garantiiga seotud kaebusi võib esitada kaebusealuse Toote Müüjale Veebipoodi saatmise kaudu, aadressil:
  TALLINN KRISTIINE SIZEER
  Endla 45
  Tallinn
  Soovitatava selgitusega: „SIZEER Veebipood – tagastus või väljavahetamine” (märkusega: „KAEBUS”)
  Palume kaebusealusele Tootele lisada ostutõend (nt tšeki või arve koopia) ja tuvastatud puuduse kirjeldus koos Kliendi poolse seadusest või Üldtingimustest tuleneva nõudega. Klient võib kasutada Veebipoe veebileheküljel allalaadimiseks saadaolevat kaebuse väljatrüki näidist.
 4. Müüja võtab kaebuse suhtes seisukoha selle esitamise päevast arvates mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
 5. Aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr on saadaval veebipõhine tarbijate ja ettevõtjate vahel EL tasandi vaidluste lahendamise platvorm l (ODR-platvorm). Platvorm on tarbijatele ja ettevõtjatele mõeldud interaktiivne juurdepääsupunkt, mille eesmärgiks on veebitehingutega seotud vaidluste kohtuväline lahendamine. Lisaks on Tarbijal võimalik pöörduda Müüjaga vaidluse lahendamiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole, lahendamaks vaidlust Tarbijavaidluste Komisjonis (avalduse esitamine võimalik aadressil https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine ).
 1. Veebipoe kasutamine on võimalik kliendi poolt kasutatava IT-süsteemi tehnilistele miinimumnõuetele vastamise tingimusel: a) otsingumootor Internet Explorer versioon 8.0 või hilisem, sisselülitatud ActiveX, JavaScript, küpsiste teenusega, või b) otsingumootor Mozilla Firefox versioon 3.0 või hilisem, sisselülitatud Java, JavaScripti ja küpsiste aplettidega, või c) otsingumootor Google Chrome versioon 21.0 või hilisem, sisselülitatud Java, JavaScripti ja küpsiste aplettidega, d) ekraani minimaalne resolutsioon 1280×720 pikslit.
 2. Klientide turvalisuse tagamiseks ja Veebipoe raames osutatavate teenustega seoses andmete edastamiseks, rakendab Müüja osutatavate teenuste turvalisuse ohuastmele vastavaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, eelkõige meetmeid volitamata isikute poolt andmete hankimise ning modifitseerimise vältimiseks.
 3. Veebipoodi kasutav Klient on eelkõige kohustatud:
  a) seadusega keelatud sisu mitte jagama ja edastama;
  b) kasutama Veebipoodi selle funktsioneerimist mittehäirival viisil, eelkõige asjakohase tarkvara või seadmete kasutamise läbi;
  c) mitte ette võtma selliseid tegevusi nagu: Veebipoe raames tellimata teabe (rämpsposti) saatmine või paigaldamine;
  d) kasutama Veebipoodi teistele Klientidele ja Müüjale mittekoormaval viisil;
  e) kasutama Veebipoodi kooskõlas Eestis kehtivate seadustega ja Üldtingimuste sätetega.
 4. Müüja teeb kõik mõistlikud pingutused, et tagada Veebipoe täies mahus korralik funktsioneerimine. Klient peab teavitama Müüjat kõikidest Veebipoe funktsioneerimises esinevatest vigadest või katkestustest.
 5. Kõik Veebipoe funktsioneerimisega seotud kaebused võib Klient esitada kirjalikult või e-posti vahendusel: info@sizeer.ee . Kaebuses peab Klient kirjeldama Veebipoe funktsioneerimisega seotud vea liigi ja esinemise kuupäeva.
 6. Müüja vaatab kõik kaebused läbi kaebuse saamisest 14 päeva jooksul ja teavitab Klienti selle lahendamisest kaebuses märgitud kaebuse esitaja aadressil.
 1. Üldtingimuste käesolev paragrahv sisaldab erisätteid, mida kohaldatakse ainult Müügilepingute suhtes, mille osapooleks on Klient, kes ei ole Tarbija.
 2. Ülaltoodud lõikes 1 osutatud müügilepingutele ei kohaldata Võlaõigusseaduse ega Tarbijakaitseseaduse sätteid ega Üldtingimuste § 8 lõiget 9, mis annab Tarbijale 30 päeva jooksul Müügilepingust taganemise õiguse. Lisaks sellele on Müüja vastutus Kliendi suhtes välistatud, välja arvatud juhul, kui rikkumine on toime pandud tahtlikult või raske hooletuse tõttu, samuti juhul, kui lepingurikkumine põhjustab isiku surma või tervisekahjustuse. Igal juhul on Müüja vastutus Müügilepingu rikkumise eest piiratud üksnes otsese varalise kahjuhüvitamisega, mille suurus ei ületa vastavas Tellimuses märgitud müügihinnale vastavat summat.
 3. Kliente, kes ei ole Tarbijad, puudutavaid Üldtingimuste sätteid võidakse üldkehtivate seaduste alusel igal ajal muuta.
 4. Kõikvõimalikud Müügilepinguga ja sellest tulenevate Müüja ja Kliendi, kes ei ole Tarbija, vaheliste õigussuhetega seotud vaidlused esitatakse läbivaatamiseks Müüja asukohajärgsele kohtule.
 1. Müüja jätab endale õiguse sooduskampaaniaid esitleda ning tühistada ja Veebipoes olevate Toodete hindu muuta, ilma et see piiraks Kliendile antud õigusi, sealhulgas eelkõige enne muudatuste tegemist sõlmitud Müügilepingute tingimusi.
 2. Küsimustes, mida käesolevad Üldtingimused ei hõlma, kohaldatakse üldkehtivaid seaduseeskirju, sealhulgas eelkõige kehtiva Võlaõigusseaduse, Tarbijakaitseseaduse ja teiste asjassepuutuvate seaduste sätteid.
 3. Käesolevad Üldtingimused ei välista ega piira tarbijast Kliendile rangelt kehtivate seadussätete kohaselt kuuluvaid õigusi. Käesolevate Üldtingimuste ja seaduse vastuolu korral kohaldatakse Üldtingimustes sätestatut, välja arvatud juhul kui Üldtingimused on vastuolus Tarbijatele seadusest tulenevate kohustuslike sätetega, millisel juhul on ülimuslikud vastavad seaduse sätted.
 4. Olulistel põhjustel jätab Müüja endale käesolevate Üldtingimuste sätete muutmise õiguse. Üldtingimuste sätete muutmist õigustavate oluliste põhjuste hulka arvestatakse eelkõige üldkehtivate seadussätete muutused, Müüja poolsed organisatsioonilised muudatused, Müüja pakutavate teenuste laiendamine, praegustel tingimustel Müüja poolsete teenuste osutamise võimaluse puudumine. Müüja teavitab Kliente Üldtingimuste uuest sisust elektroonilisel teel (Kliendikontol märgitud või Tellimuste esitamisel antud e-posti aadressile) vähemalt 14 päeva enne uute Üldtingimuste jõustumist. Uute Üldtingimuste sisu mitte aktsepteerimise korral on Kliendil vabalt valitud hetkel õigus Müüjaga sõlmitud Kliendikontot puudutavast lepingust taganeda, esitades Müüjale Kliendikonto eemaldamist puudutava tahteavalduse.
  Enne uute Üldtingimuste jõustumise päeva Kliendi poolt esitatud Tellimused täidetakse Tellimuse päeval Kliendi poolt aktsepteeritud seniste Üldtingimuste alusel.
 5. Käesolevad Üldtingimused kehtivad alates kuupäevast 16.09.2021.

Lae dokument alla

Lae alla

SIZEER Veebipoe Üldtingimuste Lisa nr 1

Lae alla