Privaatsuseeskiri

Teabe klausel

Esitatud isikuandmete haldur on Marketing Investment Group Estonia OÜ (registrinumber 14130781), Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 5, 10117, Eesti (edaspidi halda-ja).

Kontaktandmed:
Post: Marketing Investment Group Estonia OÜ, Harjumaa, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 5, 10117, Eesti
E-post: office@miggroup.com

„UUDISKIRJA” andmed

Saadud andmeid töödeldakse haldaja toodete ja reklaamikampaaniate kohta teabe levitamise eesmärgil, s.t turunduseesmärkidel, mis on haldaja õigustatud huvi rakendamine, vastavalt para-grahvile 6 lõige 1 punkt f) isikuandmekaitse regulatsioonile (GDPR). Andmete esitamine on vaba-tahtlik, kuid vajalik uudiskirja tellimiseks.

„KONTAKTIVORMI” andmed

Kontaktivormi kaudu saadud isikuandmeid kasutatakse vajadusel edasise kontakti loomiseks ja sa-adetud päringu täitmiseks vastavalt antud nõusolekule, paragrahvis 6 lõige 1 punkt a) GDPR säte-statud eelduse alusel. Kõnealuseid isikuandmeid võib kasutada ka halduri õigustatud huvides, mida tuleks käsitleda oma toodete ja teenuste turustamisena, tuginedes paragrahv 6 lõige 1 punkt f) GDPR sätestatud eeldusele. Antud nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, mis ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel tehtud töötlemise seaduslikkust. Andmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik rakendamiseks / vastamiseks esitatud taotlusele / küsimusele.

„E-POE KLIENTIDE” andmed

Veebipoes ostukonto registreerimisel haldajale edastatud isikuandmeid töödeldakse kliendi konto säilitamiseks ja haldajale kuuluvas veebipoes tehtud tellimuse täitmiseks. Samuti vajaduse tellimuse osas kontakti loomiseks, st lepingu täitmiseks vastavalt paragrahvis 6 lõige 1 punkt b) GDPR samuti täidetud tellimustega seotud maksu- ja juriidiliste kohustuste täitmiseks vastavalt punktile para-grahvis 6 lõige 1 punkt c) GDPR. Saadud isikuandmeid võidakse kasutada ka halduri õigustatud hu-vides, mida tuleks käsitleda oma toodete ja teenuste turustamisena, või isikute ja vara turvalisuse tagamiseks kasutatava seire puhul eeldusel sätestatud punktis paragrahvis 6 lõige 1 punkt f) GDPR. Andmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik kliendikonto loomiseks ja ostu sooritamiseks.

„KAUPLUSTE KLIENTIDE” andmed

Kaupluses tehtud ostudega seoses saadud isikuandmeid töödeldakse ostu isikliku kinnituse välja-stamiseks müügilepingu alusel, mille osapool on andmesubjekt, vastavalt esitatud eeldusele para-grahvis 6 lõige 1 punkt b) GDPR ja sellest tulenevalt ka raamatupidamisdokumentidega seotud mak-su- ja juriidiliste kohustuste täitmine vastavalt paragrahvile 6 lõige 1 punkt c) GDPR. Saadud isiku-andmeid võidakse kasutada ka haldaja õigustatud huvides, mida tuleks käsitleda toodete ja tee-nuste turustamisena, lähtudes paragrahvist 6 lõige 1 punkt f) GDPR. Andmete esitamine on vaba-tahtlik, kuid vajalik ostu-müüki kinnitava dokumendi väljastamiseks.

„TÖÖVÕTJA” andmed

Isikuandmeid kasutatakse haldaja poolt sõlmitud lepingute nõuetekohaseks rakendamiseks, lähtu-des paragrahvist 6 lõige 1 punkt b) GDPR -is või juriidiliste ja maksukohustuste rakendamisel, mis põhinevad paragrahvil 6 lõige 1 punkt c) GDPR, samuti paragrahvil 6 lõige 1 punkt f) GDPR, õigusta-tud huvi alusel, milleks on võime lepinguid täita ja osapoolte nõuetekohast suhtlust säilitada, kui tegemist on sõlmitud lepingutes märgitud isikute isikuandmetega, kes ei ole nende lepingute osa-pooled. Kõnealuseid isikuandmeid võib kasutada ka haldaja õigustatud huvides, mida tuleks käsitleda toodete ja teenuste turustamisena, tuginedes paragrahvis 6 lõige 1 punkt f) GDPR sätesta-tud eeldusele. Andmete esitamine on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

„JÄRELVALVE” andmed

Videovalvest saadud isikuandmeid töödeldakse isikute ja vara kaitsmiseks, mis on haldaja õigusta-tud huvides, vastavalt paragrahvile 6 lõige 1 punkt f) GDPR.

„TELEFONIKÕNE SALVESTAMISE” andmed

Häälsalvestuse abil töödeldakse isikuandmeid sõlmitud lepingu rakendamiseks või kauglepingu sõlmimiseks (kauba ostmine), lähtudes paragrahvist 6 lõige 1 punkt b) GDPR, kõne salvestamisel saadud andmeid töödeldakse antud nõusoleku alusel vastavalt paragrahvile 6 lõige 1 punkt a) GDPR. Edasise töötlemise raames võib antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel tehtud töötlemise seaduslikkust. Andmete esitamine on vaba-tahtlik, kuid vajalik teatisele vastamiseks / lepingu sõlmimiseks ja lepingu täitmiseks telefoni teel. Intervjuude andmeid võib kasutada ka haldaja sisemistel eesmärkidel, st koolitustel, vestluste kvali-teedi kontrollimisel, statistilistel eesmärkidel jne.

„VÄRBAMISE” andmed

Värbamistaotlustes esitatud isikuandmeid töödeldakse käimasolevate värbamisprotsesside läbivii-miseks antud nõusoleku alusel, kellega taotlused on seotud, vastavalt paragrahvis 6 lõige 1 punkt a) GDPR sätestatud eeldusele, paragrahv 9 lõige 2 punkt a) GDPR või sama eelduse alusel edaspidiseks värbamiseks, kui selline eraldi nõusolek on antud. Antud nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, mis ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel tehtud töötlemise seaduslikkust. Andmete esita-mine on vabatahtlik, kuid vajalik esitatud taotluste läbivaatamiseks.

„TÖÖHÕIVE” andmed

Töötajate ja tellimust/tööd täitvate isikute isikuandmeid töödeldakse sõlmitud lepingu täitmiseks vastavalt paragrahvile 6 lõige 1 punkt b) GDPR. Täitmaks seadusest tulenevaid juriidilisi kohustusi, eelkõige tööõiguse, sotsiaalkindlustuse ja eelarveõiguse sätteid, vastavalt paragrahvile 6 lõige 1 punkt c) GDPR. Mõningaid andmeid võidakse töödelda ka konkreetse nõusoleku alusel (vastavalt GDPR paragrahvi 6 lõige 6 punktile a) nende töötlemiseks eesmärgil ja ulatuses, mille haldaja on nende andmete hankimisel näidanud. Saadud isikuandmeid võidakse kasutada ka haldaja õigusta-tud huvides, mida tuleks käsitleda toodete ja teenuste turustamisena, või inimeste ja vara ohutuse tagamiseks kasutatava jälgimise korral, lähtudes paragrahvist 6 lõige 1 punkt f) GDPR. Kui andmete töötlemine põhineb nõusoleku eeldusel, võib antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel tehtud töötlemise seaduslikkust. Andmete esitamine on vajalik lepingu sõlmimiseks ja haldajale kui tööandjale pandud juriidiliste kohustuste täitmiseks.

„VALESTI SAADETUD PAKI SAATJA” andmed

Saadud andmeid töödeldakse, et dokumenteerida saadetud paki omandiõigusest loobumise dekla-ratsiooni ja nõusolekut selle hävitamiseks, tõendusmaterjalina, lähtudes paragrahvist 6 lõige 1 punkt f) GDPR. Halduri õigustatud huvi on antud juhul võimalik kontakti vajadus ja võimalik kaitse nõuete vastu.

„KOHTUMENETLUSTE” andmed

Seoses pooleliolevate kohtumenetlustega, täitemenetlustega jne, milles haldur on üks osapool, töödeldakse teiste ülalnimetatud menetluses osalejate isikuandmeid halduri õigustatud huvides, mille eest on vaja nõuda õigusi või kaitsta nõuete eest, vastavalt paragrahvile 6 lõige 1 punkt f) GDPR.

Isikuandmete töötlemise korral vastavalt paragrahvile 6 lõige 1 punkt f) GDPR. Haldaja õigustatud huvi tuleks mõista kui inimeste ja vara turvalisuse tagamist, kui andmed on saadud TV monitoorin-gust, toodete ja teenuste turustamisest, kui saadakse klientide või haldaja potentsiaalsete klientide isikuandmeid või kaitset nõuete eest, järgides halduri õigusi seoses poolelioleva menetlusega töödeldud andmete puhul. Vestlussalvestisi saab kasutada koolitustel, mille eesmärk on parandada pakutavate teenuste kvaliteeti ja tõhusust, või statistilistel eesmärkidel. Haldajal on ka õigustatud huvi kontaktisikute või sõlmitud lepinguid rakendavate isikute isikuandmete töötlemiseks, mis sei-sneb selles, et võimaldada nende lepingute poolte vahel õiget teabevahetust. Haldaja töötleb ka talle valesti saadetud paki saatjate isikuandmeid, et määrata kindlaks sellise paki tagastamise viis või käsutamisõigus, mida tuleks samuti lugeda õigustatud huviks.

Protsessorid

Töödeldud isikuandmeid võidakse edastada ettevõtetele MIG Enterprise Group (Haldaja, JD Sports Fashion Plc., Marketing Investment Group SA) ja üksustele, kellega haldur on sõlminud asjakohased volituslepingud lepingu täitmiseks, teenuste osutamiseks, tooteks kohaletoimetamine, tasude ko-gumine, analüüsiandmed ja turundus või klienditeenindus, nt IT-, turundus-, analüütiliste teenuste pakkujad, kullerid, maksevahendajad, kui sellised üksused töötlevad andmeid halduri taotlusel ja ainult vastavalt tema juhistele tema määratud eesmärgil ja ulatuses.

Kui isikuandmeid jagatakse JD Sports Fashion Plc -ga (edaspidi JD), saab JD -st eraldi andmetöötleja, kes otsustab iseseisvalt töötlemise eesmärgi ja vahendite üle. Teave isikuandmete töötlemise kohta on sama, mis SIA "Marketing Investment Group Latvia" pakutud teave, välja arvatud kontaktand-med.

JD Haldaja andmed

JD Sports Fashion Plc, registreeritud Inglismaal ja Walesis reg. numbriga 1888425, Hollinsbrook Way Pilsworth, Bury Lancashire BL9 8RR, Telefon: +44 161 767 1000, e-post: customercare@global.jdsports.com

Pidades silmas, et JD on Ühendkuningriigis asuv üksus, teavitab haldur võimalikust kavatsusest edastada isikuandmeid väljaspool EMPd. JD annab piisava garantii füüsiliste isikute eraelu ja põhiõiguste ning -vabaduste kaitseks ning andmesubjekti asjakohaste õiguste kasutamiseks. Samuti pakub JD töödeldud isikuandmetele piisavat turvalisust, teavet rakendatud andmekaitsemeetmete kohta saab otse JD -ga ühendust võttes.

28. juunil 2021 võttis Euroopa Komisjon vastu otsuse, mille järgselt võimaldab Ühendkuningriigis piisav isikuandmete kaitse tase selliseid andmeid tasuta Euroopa Majanduspiirkonnast (27 ELi liik-mesriiki, lisaks ka Island, Liechtenstein ja Norra) edastada ilma, et oleks vaja hankida täiendavaid lube või rakendada GDPR V peatükis sätestatud täiendavaid kaitsemeetmeid, mis on vajalikud, kui kolmas riik sellist kaitset ei paku.

Facebook kaashaldurina

Saadud andmed haldaja veebisaidi kasutajate tegevuse kohta teabe kujul, võidakse edastada suhtlusvõrgustike haldajatele, mida kasutatakse seejärel sobiva reklaami isikupärastamiseks ja ku-vamiseks, mis näidatakse ka veebisaitidel ja rakendustes nendest veebisaitidest. Sel eesmärgil kasu-tatakse populaarseid Interneti-tööriistu.

Seoses isikuandmetega, mis sisalduvad facebook.com-ile edastatud teabes ja on seoses haldaja veebisaitidel ja rakendustes olevate isikute tegevusega, määravad haldaja ja Facebook Ireland (edaspidi Facebook) ühiselt kindlaks töötlemise viisid ja eesmärgid, seetõttu on nad kaashaldurid vastavalt paragrahvile 26 GDPR. Nõutud Facebooki teave paragrahv 13 lõige 1 punkt a) ja b) GDPR leiate Facebook Iirimaa andmepoliitikast, mis on saadaval aadressil https://www.facebook.com/about/privacy .

Isikuandmete säilitamise periood võib varieeruda sõltuvalt kogutud isikuandmete tüübist ja nende töötlemise eesmärgist.

„UUDISKIRJA” andmed

Andmeid säilitatakse kuni nende töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmiseni ja uudiskirja saami-sest loobumiseni, mida pikendatakse ülaltoodud ulatuses esitatud taotluse esitamise ajaks, max. kuni 30 päeva. Turunduseesmärkidel töödeldavate andmete puhul töödeldakse selleks otstarbeks vajalikke andmeid seni, kuni andmesubjekt ei esita vastuväiteid nende edasisele töötlemisele.

„KONTAKTIVORMI” andmed

Andmeid töödeldakse, kuni vastus päringule on saadetud ja kontakt on lõpule viidud. Turunduse-esmärkidel töödeldavate andmete puhul töödeldakse selleks otstarbeks vajalikke andmeid seni, kuni andmesubjekt ei esita vastuväiteid nende edasisele töötlemisele.

„E-POE KLIENTIDE” andmed

Isikuandmeid töödeldakse kuni kliendi konto kustutamise juhise esitamiseni, mida pikendatakse ülaltoodud ulatuses esitatud taotluse täitmise aja võrra, max. kuni 30 päeva. Lisaks võidakse and-meid säilitada piiratud ulatuses, kuni kõik ajalooliste ostude nõuded on aegunud. Turunduslikel eesmärkidel töödeldavate andmete puhul töödeldakse selleks otstarbeks vajalikke andmeid seni, kuni on esitatud vastuväide nende edasisele töötlemisele andmesubjekti poolt.

„KAUPLUSTE KLIENTIDE” andmed

Isikuandmeid töödeldakse kuni esitatakse juhis lojaalsuskaardist loobumiseks, mida pikendatakse ülaltoodud ulatuses esitatud taotluse täitmise aja võrra, max. kuni 30 päeva. Lisaks võidakse and-meid säilitada piiratud ulatuses, kuni ostudega seoses tekkida võivad nõuded on aegunud. Turun-duslikel eesmärkidel töödeldavate andmete puhul töödeldakse selleks otstarbeks vajalikke andme-id seni, kuni on esitatud vastuväide nende edasisele töötlemisele andmesubjekti poolt. Peidetud videovalvest saadud pildi kujul isikuandmeid säilitatakse maksimaalselt 3 kuud.

„TÖÖVÕTJA” andmed

Isikuandmeid töödeldakse kuni koostöölepingu jõustumiseni ja seejärel piiratud ulatuses, kuni sel-lekohased nõuded on aegunud. Turunduslikel eesmärkidel töödeldavate andmete puhul töödel-dakse selleks otstarbeks vajalikke andmeid seni, kuni on esitatud vastuväide nende edasisele töötlemisele andmesubjekti poolt.

„JÄRELVALVE” andmed

Andmeid ei säilitata kauem kui 3 kuud.

„TELEFONIKÕNE SALVESTAMISE” andmed

Andmeid säilitatakse kuni kuus kuud.

„VÄRBAMISE” andmed

Isikuandmeid säilitatakse kuni värbamisprotsessi lõpuni, milles andmesubjekt osales (kuni 4 kuud pärast värbamisprotsessi lõppu) ja juhul, kui antakse nõusolek andmete töötlemiseks tulevase vär-bamise eesmärgil, ühe aasta jooksul alates sellise nõusoleku saamise kuupäevast.

„TÖÖHÕIVE” andmed

Isikuandmeid säilitatakse tööseaduse sätetes määratud aja jooksul.

„VALESTI SAADETUD PAKI SAATJA” andmed

Andmeid säilitatakse kuni valesti saadetud paki tagastamiseni või nõuete aegumiseni.

„KOHTUMENETLUSTE” andmed

Käimasoleva menetluse osaliste isikuandmeid töödeldakse kuni juhtumi õigusliku lõpetamiseni ja kuni kõik nõuded on ammendatud.

Kõigil, kelle andmeid töödeldakse kooskõlas GDPR -iga, on õigus:

  • Pääseda oma andmetele ligi ja saada sellest koopia;
  • Parandada oma andmeid, kui need on valed või aegunud. Samuti on õigus neid kustutada, kui andmeid ei töödelda seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või avaliku võimu teostamisel;
  • Piirata andmetöötlust või sellele vastuväiteid esitada;
  • Esitada kaebus järelevalveasutusele.

Haldaja enda toodete ja teenuste turustamiseks, eesmärgiga koostada individuaalne äripakkumine, kasutab haldaja profileerimist. Profiilimise alla kuuluvad andmed hõlmavad sugu, eesnime, siht-numbrit ja sünniaega, mida kasutatakse teie vajadustele kohandatud toodete kohta saadetud kau-bandusliku teabe valimiseks. Eespool nimetatud isikuandmete esitamine ja nõusolek äriteabe isi-kupärastamiseks on vabatahtlik, kuid nende esitamine on vajalik, kui soovite meilt toodete kohta kaubanduslikku teavet saada, sest saadame ainult isikustatud äriteavet.

Lae dokument alla

Lae alla